Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Stanowiska i wnioski Senatu

Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 pa?dziernika

Wnioski

w sprawie dzia?alno?ci naukowo-badawczej i wdro?eniowej UWM

posiedzenie Senatu Akademickiego - 27 pa?dziernika 2006 r.

 

1.    Aktywizacja pracowników na rzecz pozyskiwania funduszy na badania poprzez:

- upowszechnianie informacji dotycz?cych nowych mo?liwo?ci finansowania bada?;

- uzale?nienie awansów i wynagradzania pracowników od stopnia aktywno?ci w tym zakresie;

- zobowi?zanie doktorantów i ich opiekunów do aplikacji o granty.

2.    Ci?g?e doskonalenie uczelnianego programu badawczego z uwzgl?dnieniem potrzeb gospodarki i spo?ecze?stwa.

3.    Powo?anie funkcjonalnych, interdyscyplinarnych centrów badawczych skupiaj?cych zespo?y zajmuj?ce si? zbli?on? problematyk?.

4.    Wzmocnienie wspó?pracy z gospodark? poprzez:

- zwi?kszenie liczby sta?y pracowników nauki w przedsi?biorstwach i wizyt przedsi?biorców w uczelni;

- w??czenie do zespo?ów lub centrów badawczych przedstawicieli zainteresowanych podmiotów gospodarczych;

- ci?g?? aktualizacj? i upowszechnianie oferty wdro?eniowej oraz us?ug eksperckich.

5.    Zwi?kszenie liczby m?odych pracowników nauki odbywaj?cych sta?e zagraniczne, w tym tak?e finansowane przez UWM.

6.    Motywowanie pracowników naukowych do publikowania wyników bada? w czasopismach o najwy?szej punktacji. Ocena stanu aktualnego w tym zakresie i uwzgl?dnienie jej wyników w awansach i wynagrodzeniu pracowników.

7.    Ocena merytoryczna wydawnictw UWM i opracowanie strategii w tym zakresie.

8.    Wykorzystanie funduszy UE przede wszystkim na popraw? infrastruktury badawczej. Przygotowanie programu tworzenia nowych laboratoriów niezb?dnych do rozwoju nowych specjalno?ci naukowych i dydaktycznych.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

30--11-2006

 


Ta strona by?a odwiedzana 762 razy (w tym z UWM 21 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-11
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa